tài liệu môn kế toán quản trị

Kế toán quản trị EM4736

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Đây là một học phần cơ sở cốt lõi đối với sinh viên ngành kinh tế. Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng thực hành kế toán quản trị trong doanh nghiệp bao gồm:

  • (1) Khái niệm, đối tượng, phương pháp, tổ chức hệ thống kế toán doanh nghiệp và
  • (2) Khái niệm, đối tượng, phương pháp, tổ chức kế toán quản trị trong doanh nghiệp,
  • (3) Phân loại chi phí,
  • (4) Phân tích mối quan hệ chi phí – sản lượng – lợi nhuận,
  • (5) Dự toán sản xuất kinh doanh,
  • (6) Phân tích biến động chi phí,
  • (7) Định giá bán sản phẩm, dịch vụ và
  • (8) Sử dụng thông tin thích hợp để ra quyết định sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, môn học cũng rèn luyện cho sinh viên các các kỹ năng phân tích và xử lý tình huống kế toán quản trị thực tế tại doanh nghiệp, kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình.

  • Tổng hợp các tài liệu, bài QUIZ trắc nghiệm các chương để ôn thi giữa kỳ, cuối kỳ môn kế toán quản trị EM4736

Hướng dẫn đăng ký khóa học

Xem toàn bộ tài liệu miễn phí tại: https://tailieuhust.com/tai-lieu-ke-toan-quan-tri-hust/